ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Factors Affecting Participation in Population-Based Mammography Screening
Işıl Maral 1, Işıl İrem Budakoğlu 2, Ayşegül Özdemir 3, Mehmet Ali Bumin 4
1Departments of Public Health, Medical Faculty of Gazi University, Ankara
2Department of Medical Education, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Departments of Radiology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Turkey
DOI : 10.5174/tutfd.2008.01139.1
Pages : 122-126

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye'nin kırsal bir alanında topluma dayalı mamografi taramasına katılımı etkileyen demografik ve risk faktörlerini incelemektir.

Hastalar ve Yöntemler: Tanımlayıcı epidemiyolojik çalışma olarak tasarlanan araştırmanın veri toplanması Aralık 2002 ve Ağustos 2003 tarihleri arasında Ankara'nın bir ilçesinde yapıldı. Toplam 784 kadından 710'u ile görüşüldü ve 462'si (%58.9) taramaya katıldı. Veri toplamak için anket formu kullanıldı.

Bulgular: Kadınların ortalama yaşı 50.7±10.0 yıldı. Bekar dul veya boşanmış olanların %54'ünün (p=0.0001), 60 yaş ve üzerindekilerin %62.5'inin (p<0.001) ve okuma yazma bilmeyen veya okur yazar olanların %42.8'inin (p<0.001) taramaya katılmadığı saptandı. Yaşlı kadınların gençlere göre mamografi taramasına katılmama riskinin 1.1 kat (1.04-1.09; %95 güven aralığı) ve menopoz sonrası dönemde olanların menopoz öncesi dönemde olanlara göre 1.5 kat (1.04-2.22; %95 güven aralığı) daha fazla olduğu belirlendi.

Sonuç: Topluma dayalı meme kanseri taramasına katılımı etkileyen faktörler yaş, medeni durum, eğitim durumu ve menopozda olup olmamadır. Tarama planlanırken katılımı az olabilecek grupların katılımını artıracak uygulamaların geliştirilmesi önerilmektedir.

Keywords : Screening; mammography; populationbased; participation

Viewed : 2599
Downloaded : 1441