ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Effects of Ozonated Olive Oil on Acute Radiation Proctitis in Rats
Fatma Ayça Gültekin 1, Bekir Hakan Bakkal 2, Demet Sümer 3, Demet Sümer 3, Füruzan Köktürk 4, Sibel Bektaş 5
1Department of General Surgery, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey
2Department of Radiation Oncology, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey
3Department of General Surgery, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, TurkeyDepartment of General Surgery, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey
4Department of Biostatistics, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey
5Department of Pathology, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey
DOI : 10.5152/balkanmedj.2013.9158
Pages : 369-374

Abstract

Background: Acute radiation proctitis is a common complication of pelvic radiation and management of acute radiation proctitis is under evaluation. The beneficial effects of ozonated olive oil (OzOO) have already been shown in the treatment of chronic wounds. Thus, this study was designed to evaluate the therapeutic effects of topical OzOO on acute radiation proctitis.

Aims: To evaluate the therapeutic effects of topical OzOO on acute radiation proctitis.

Study Design: Animal experimentation.

Methods: Rats were divided into three groups: control; irradiation+saline (1 mL); and irradiation +OzOO (1 mL). A single fraction of 17.5 Gy was delivered to each rat. The OzOO was administered rectally each day after irradiation. Each rat was observed daily for signs of proctitis. Irradiated rats were euthanised on days 5 and 10. The mucosal changes were evaluated macroscopically and pathologically.

Results: According to the clinical findings, five rats in the irradiation+saline group showed Grade 4 symptoms on the 10th day. Macroscopic finding scores on the 10th day in the irradiation+saline and irradiation+OzOO groups were statistically significantly different. On pathological examination, radiation-induced mucosal damage was the most prominent 10 days after irradiation in saline-treated rats. On the 10th day, the irradiation+OzOO group showed mild inflammation and slight crypt change, which corresponded to Grade 1 pathological findings.

Conclusion: OzOO attenuates macroscopic and pathological findings of acute radiation proctitis in rats.

Turkish

Arkaplan: Pelvik radyoterapinin en yaygın komplikasyonu olan akut radyasyon proktiti olup tedavi yöntemi halen incelenmektedir. Günümüzde ozonlanmış yağların etkinliği, diabet veya ateroskleroza bağlı gelişen ülserlerde ve travma ve yanıklar sonrasında meydana gelen yaralarda gösterilmiştir.

Amaç: Çalışmada radyasyon proktiti oluşturulan ratlarda ozonlanmış zeytinyağının (OzZY) topikal kullanımının akut dönemde etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Çalışma Tasarımı: Hayvan deneyi.

Yöntemler: Otuz beş Wistar Albino rat 3 gruba ayrıldı: kontrol grubu, radyasyon (R)+ saline (1 mL) grubu ve R+ ozonlanmış zeytinyağı (OzZY) (1 mL) grubu. Tek fraksiyon 17.5 Gy ışınlama sonrasında saline ve OzZY günde 2 kez olacak şekilde rektal yolla uygulandı. Her ratta günlük olarak proktit bulguları takip edildi. Klinik bulgular; 0: semptom yok, 2: diyare, 4: aşikar kanama olacak şekilde skorlandı. Her gruptan 7 rat 5 ve 10. günlerde sakrifiye edildi. Mukozal değişiklikler patolojik olarak değerlendirildi. Sonuçlar 0’dan 4’e hafif ve çok şiddetli olarak derecelendirildi.

Bulgular: Diğer gruplarla karşılaştırıldığında 10. günde sakrifiye edilen R+saline grubundaki ratların %74.1 oranında grade 4 klinik semptom skoru gösterdiği tespit edildi. OzZY tedavisinin aşikâr kanamayı önlediği tespit edildi. Klinik semptom skorları açısından R+Saline ve R+OzZY grupları arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulundu. Patolojik incelemeye göre radyasyonun indüklediği mukozal hasar en yoğun olarak 10. gün R+saline grubunda % 85,7 oranında grade 3 ve %14, oranında da grade 4 olarak izlendi. OzZY verilen ratlarda grade 4 patolojik bulgulara rastlanmadı. 10. gün R+ OzZY grubunda hafif inflamasyon ve önemsiz kriptik değişikliklerin olduğu grade 1 patolojik bulguların olduğu tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışmada OzZY tedavisinin ratlarda akut radyasyon proktiti semptomlarını ve patolojik bulgularını azalttığı gözlenmiştir.

Keywords : Ozonated olive oil, radiation proctitis
Viewed : 2992
Downloaded : 8535