ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Intrathoracic Extrapulmonary Hydatid Cysts: Review of 33 Cases
Mehmet DAKAK 1, Orhan YÜCEL 1, Hasan ÇAYLAK 1, ALPER GÖZÜBÜYÜK 1, Ersin SAPMAZ 1, Sezai ÇUBUK 1, Sedat GÜRKÖK 1, MEHMET ALİ ŞAHİN 2, Onur GENÇ 1
1Departments of Thoracic Surgery, Gülhane Military Medical School, Ankara
2Departments of Cardiovascular Surgery, Gülhane Military Medical School, Ankara
Pages : 125-129

Abstract

Objectives: In this study, we aimed to present our clinical and surgical experience in intrathoracic extrapulmonary hydatid cysts, a complicated form of hydatid disease.

Patients and Methods: The age, sex, history, symptoms, localization of hydatid cysts and surgical treatment methods, complication, hospitalization time, recurrence, morbidity and mortality were recorded for 33 patients (28 females, 5 males; mean age 26.9 years; range 22 to 64 years) who had intrathoracic extrapulmonary cysts.

Results: The most common symptoms were cough and chest pain. The localization of the hydatid cysts were pleural space, chest wall, extrapleural region, mediastinum and diaphragm. The hydatid cysts were removed by the extirpation technique via thoracotomy in 29 patients and via sternotomy in four patients. The mean time of hospitalization was 7.2 days (3-17 days). The most common postoperative complication was pulmonary atelectasis. There was no mortality.

Conclusion: It should be considered that hydatid cysts may occur in many different sites as well as intrathoracic but extrapulmonary.

Turkish

Amaç: Bu çalışmada amacımız kist hidatiklerin komplike bir formu olan intratorasik ekstrapulmoner kist hidatiklerle ilgili klinik ve cerrahi tecrübelerimizi sunmaktır.

Hastalar ve Yöntemler: İntratorasik ekstrapulmoner yerleşimli hidatik kistli 33 hastanın (28 kadın, 5 erkek; ort. yaş 26.9; dağılım 22-64) yaş, cinsiyet, semptom, kistlerin yerleşimi ve uygulanan cerrahi yöntem, komplikasyon, hastanede kalış süresi, rekürrens olup olmadığı, morbidite ve mortalite ile ilgili verileri kaydedildi.

Bulgular: En sık görülen semptomlar öksürük ve göğüs ağrısıydı. Hidatik kistlerin yerleşim yerleri plevral boşluk, göğüs duvarı, ekstraplevral bölge, mediasten ve diafragmaydı. Hidatik kistler ekstirpasyon tekniği ile 29 hastada torakatomi aracılığıyla, dört hastada ise sternotomi aracılığıyla çıkarıldı. Ortalama hastanede kalış süresi 7.2 gündü (3-17 gün). En sık izlenen ameliyat sonrası komplikasyon pulmoner atelektaziydi. Mortalite izlenmedi.

Sonuç: Hidatik kistlerin intratorasik ancak ekstrapulmoner gibi birçok farklı bölgede oluşabileceği akılda bulundurulmalıdır.

Keywords : Hydatid cyst; intrathoracic extrapulmonary hydatid cyst; thoracic hydatid cyst

Viewed : 496
Downloaded : 151