ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

The Prevalence of Pruritus in Mustafa Kemal University Dermatology Outpatient Clinic During July 2008
GAMZE SERARSLAN 1, Asena Çiğdem Doğramacı 2
1Department of Dermatology, Medical Faculty of Mustafa Kemal University, Hatay
2Department of Dermatology, Medical Faculty of Mustafa Kemal University, Hatay
Pages : 137-140

Abstract

Objectives: The aim of the present study was to examine the prevalence of pruritus in patients who presented to the outpatient dermatology clinic with skin diseases.

Patients and Methods: A total of 521 patients (mean age 35.7±18.3 years; range 7 to 96 years) over the age of seven who presented to our outpatient clinic during July 2008 were enrolled in the study. All participants completed a specially designed questionnaire on demographic and clinical data. All patients who had felt itchy more or less over the area of their lesions within the past week were determined to be pruritic. The diagnoses were made based on the International Classification of Diseases.

Results: Of all patients, 324 (62.2%) agreed to participate in our project. 194 (59.9%) patients reported pruritus within the past seven days. Of these, 29 (14.9%) had a diagnosis of dermatitis/eczema, 26 (13.4%) had urticaria, 21 (10.8%) had tinea infections, 15 (7.7%) had acne, 14 (7.2%) had psoriasis, 31 (16%) had pruritus of unknown origin and 32 (16.5%) had another diagnosis.

Conclusion: In this study, the prevalence of pruritus of unknown origin was found to be high. Clinicians should be encouraged to carefully assess pruritus of unknown origin because of underlying systemic diseases.

Turkish

Amaç: Bu çalışmanın amacı, dermatoloji kliniğine başvuran hastalar arasında pruritus prevalansının değerlendirilmesidir.

Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya 2008 Temmuz ayı boyunca dermatoloji polikliniğine başvuran yedi yaşından büyük toplam 521 hasta (ort. yaş 35.7±18.3; dağılım 7-96) alındı. Hastaların tümüne demografik ve klinik verilerle ilgili anket formu dolduruldu. Son bir hafta sürecinde mevcut deri hastalıklarında az ya da çok kaşıntısı olanlar pruritik olarak kabul edildi. Dermatolojik tanılar Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'na uygun olarak kaydedildi.

Bulgular: Hastalardan 324'ü (%62.2) çalışmaya katılmayı kabul etti. 324 hastanın 194'ü (%59.9) son bir hafta içerisinde kaşıntı tariflemekteydi. Bu hastaların 29'unda (%14.9) dermatit/egzama, 26'sında (%13.4) ürtiker, 21'inde (%10.8) tinea infeksiyonu, 15'inde (%7.7) akne, 14'ünde (%7.2) psoriasis, 31'inde (%16) nedeni bilinmeyen kaşıntı ve 32'sinde (16.5%) diğer dermatolojik hastalıklar saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda nedeni bilinmeyen pruritus prevalansı yüksek olarak saptanmıştır. Özellikle bu olgular altta yatabilecek sistemik hastalıklar açısından dikkatlice değerlendirilmelidir.

Keywords : Pruritus; dermatology; pruritus of unknown origin; prevalence

Viewed : 1058
Downloaded : 334