ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Demographic and Clinical Characteristics of Theophylline Exposures between 1993 and 2011
Nil Hocaoğlu 1, Burç Aydın 1, Yeşim Tunçok 1, Şule Kalkan 1, Engin Yıldıztepe 2, Başak Bayram 3
1Department of Medical Pharmacology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Department of Statistics, Dokuz Eylül University Faculty of Science, İzmir, Turkey
3Department of Emergency Medicine, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
DOI : 10.5152/balkanmedj.2014.14159
Pages : 322-327

Abstract

Arkaplan: Akut ve kronik teofilin maruziyeti ciddi zehirlenme bulgu ve belirtilerine neden olabilir. Teofilinin terapötik aralığı dardır ve terapötik dozlarda bile zehirlenme oluşturabilir. Ülkemizde teofilin maruziyetine ilişkin epidemiyolojik veriler son derece kısıtlıdır. Çalışmamızın sonuçları, ülkemizde ve diğer ülkelerde teofilin zehirlenmelerinin klinik yönetimini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Amaç: 1993 ve 2011 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi (ZDM)’ne bildirilen teofilin zehirlenmelerinin etiyolojik ve demografik özelliklerini, klinik bulgularını ve tedavi girişimlerini sunmaktır.

Çalışma Tasarımı: Geriye yönelik, kesitsel, tanımlayıcı bir çalışmadır.

Yöntemler: Demografik özellikler, zehirlenme zamanı, zehirlenme süresi, zehirlenme türü, zehirlenme yolu ve nedeni, başvuru anındaki belirti ve bulgular, zehirlenmelerin klinik yönetimi ve sonuç verileri geriye yönelik olarak değerlendirildi. 

Bulgular: ZDM’ne 1993 ve 2011 yılları arasında, 354 (%0.4)’ü teofilin zehirlenmeleri olmak üzere 88,562 zehirlenme bildirildi. Olguların ortalama yaşı 24.1±15.4 (1 ay ve 90 yaş arasında değişen) idi. Tüm yaş gruplarında kadınlar çoğunlukta idi (%72.6, 257 kadın). İstemli alımlar, kadınlarda erkeklere göre anlamlı olarak fazla idi (tüm yaş gruplarında sırasıyla %88.2 ve %68.2; çocuklarda p<0.001; erişkinlerde p<0.001; tüm yaş gruplarında p<0.001). Telefon değerlendirmesi sırasında, teofilin maruziyetlerinin %60.5’inde semptom yok iken, %1.9’unda ciddi bulgular mevcut idi. Belirti ve bulguların, erişkinlerde çocuklara göre anlamlı olarak daha fazla olduğu bulundu (p<0.01). Serum teofilin düzeyi ölçülen olguların %74’ü (65 toksik düzey) toksik olarak kabul edildi. Teofilin düzeyi toksik olanlarda klinik belirti ve bulguların anlamlı olarak daha fazla olduğu bulundu (p<0.001). Uygulanan gastrointestinal dekontaminasyon uygulamalarının oranı, ZDM tarafından önerilen gastrointestinal dekontaminasyon uygulamalarına göre fazla idi (sırasıyla, %83 ve %66). Kronik teofilin zehirlenmesi ve intihar amaçlı akut teofilin yüksek doz alımına bağlı olmak üzere iki ölüm mevcuttu (sırasıyla 90 yaş ve 25 yaş).

Sonuç: Teofilin maruziyetlerinin çoğu asemptomatik olmasına rağmen, bazı olgularda hipokalemi, taşikardi ve hiperglisemi gibi ciddi zehirlenme belirti ve bulgulara neden olabilir. ZDM’leri, gereksiz gastrointestinal dekontaminasyon uygulamaları olmadan teofilin maruziyetlerinin yönetimi için önemli bir role sahiptir.

Keywords : Exposure, Drug and Poison Information Center, poisoning, retrospective, theophylline

Viewed : 3025
Downloaded : 8778