ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Primary Culture of Choroid Plexuses from Neonate Rats Containing Progenitor Cells Capable of Differentiation
Sheng-Li Huang 1, Xi-Jing He 1, Zong-Fang Li 2, Lu Yao 3, Guo-Lian Yuan 2, Wei Shi 4
1Department of Orthopaedics, the Second Affiliated Hospital, Xi’an Jiaotong University School of Medicine, Xi’an, China
2Central Laboratory for Scientific Research, the Second Affiliated Hospital, Xi’an Jiaotong University School of Medicine, Xi’an, China
3Institute of Neurobiology, Xi’an Jiaotong University School of Medicine, Xi’an, China
4Department of Neurosurgery, the Second Affiliated Hospital, Xi’an Jiaotong University School of Medicine, Xi’an, China
DOI : 10.5152/balkanmedj.2013.8259
Pages : 350-354

Abstract

Background: The choroid plexuses, which could secrete a number of neurotrophins, have recently been used in transplantation in central nervous system diseases.

Aims: To study the mechanism of nerve regeneration in the central nervous system by grafting choroid plexus tissues.

Study Design: Animal experimentation.

Methods: The choroid plexuses from the lateral ventricles of neonatal rats were cultured in adherent culture, and immunocytochemical methods were used to analyse the progenitor cells on days 2, 6, and 10 after seeding.

Results: Expression of both nestin and glial fibrillary acidic protein was observed in small cell aggregates on day 2 in primary culture. Most of the nestin-positive cells on day 6 were immunoreactive to glial fibrillary acidic protein antibody. No cells expressing nestin or glial fibrillary acidic protein were seen on day 10.

Conclusion: These experimental results indicate that the choroid plexus contains a specific cell population – progenitor cells. Under in vitro experimental conditions, the progenitor cells differentiated into choroid plexus epithelial cells but did not form neurons or astrocytes.

Turkish

Arkaplan: Bir dizi nörotrofin salgılayabilen koroid pleksus, son zamanlarda merkezi sinir sistemi hastalıklarında transplantasyonda kullanılmaktadır.

Amaç: Koroid pleksus dokularının greftlenmesi ile merkezi sinir sisteminde sinir rejenerasyonunun mekanizmasını incelemek.

Çalışma Tasarımı: Hayvan deneyi

Yöntemler: Yenidoğan ratların lateral ventrikülünden alınan koroid pleksuslar yapışık (adherent) kültür ile çoğaltıldı ve immünositokimyasal metotlar ekim sonrası 2., 6. ve 10. günlerde progenitör hücrelerin analizi için kullanıldı.

Bulgular: Primer kültürde 2. günde küçük hücre kümelerinde hem nestin hem de glial fibriler asidik protein ekspresyonu gözlendi. 6. Günde nestin-pozitif hücrelerin çoğu, glial fibriler asidik protein antikoruna karşı immunoreaktif idi. 10. Günde nestin veya glial fibriler asidik protein eksprese eden hücre görülmedi.

Sonuç: Bu deneysel sonuçlar, koroid pleksusun spesifik bir hücre popülasyonu-progenitör hücreleri içerdiğini göstermektedir. In vitro deneysel koşullar altında, progenitör hücreler koroid pleksus epitel hücrelerine farklılaşmış ancak nöronları veya astrositleri oluşturmamıştır.

Keywords : Choroid plexus, primary culture, progenitor cells, differentiation, rat

Viewed : 1946
Downloaded : 571