ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Costs of Treatment, Follow-Up, and Complications of Chronic Hepatitis B and Hepatitis C Infections
Fatma Banu Karahasanoğlu 1, Ali Asan 2, Suzan Sacar 3, Hüseyin Turgut 3
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
2Denizli Health Services Vocational College, Denizli, Turkey
3Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
DOI : 10.5152/balkanmedj.2013.7547
Pages : 375-381

Abstract

Background: Few studies have addressed the indirect costs of chronic hepatitis B and C, and none has assessed the real costs of these conditions, including indirect costs caused by loss of work, in Turkey. Aims: This study therefore analysed the costs of treatment, follow-up, and complications of chronic hepatitis B and hepatitis C infections to the community.

Study design: Cross-sectional study.

Methods: This study analysed patients with chronic hepatitis B and hepatitis C treated at Pamukkale University Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic, Denizli, Turkey between June 2009 and June 2010. Costs of antiviral treatment and follow-up were calculated from patients’ medical records, and indirect costs were analysed from questionnaires completed by patients.

Results: Data were analysed for 284 patients with chronic viral hepatitis. Indirect, hospital, treatment and total expenses were significantly higher for patients with chronic hepatitis B than for inactive hepatitis B virus carriers and patients with chronic hepatitis C. Hospital and total expenses of patients with complications were significantly higher than for patients with chronic hepatitis C. Hospital and total expenses were significantly higher for patients with than for individuals without cirrhosis. Indirect, hospital, treatment and total costs of patients were significantly higher for patients receiving combination therapy than monotherapy.

Conclusion: Reducing the costs to society of chronic hepatitis requires the development of protection and screening programs.

Turkish

Arkaplan: Kronik hepatit B ve C hastalıklarının dolaylı maliyetlerini inceleyen birkaç çalışma bulunmaktadır ancak işgücü kaybının yol açtığı dolaylı maliyetleri de içeren gerçek maliyetleri ortaya koyan bir çalışma Türkiye’de yapılmamıştır.

Amaç: Bu çalışmada kronik hepatit B ve kronik hepatit C infeksiyonlarının tedavi, takip ve komplikasyonlarının topluma maliyeti incelenmiştir.

Çalışma Tasarımı: Kesitsel çalışma

Yöntemler: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Denizli, Türkiye tarafından Haziran 2009- Haziran 2010 tarihleri arasında tedavi edilen kronik hepatit B ve hepatit C hastalarını incelemektedir. Antiviral tedavi ve takip maliyetleri hastaların tıbbi kayıtlarından hesaplanmıştır, ve dolaylı maliyetler hastalar tarafından doldurulan anketlerden hesaplanmıştır.

Bulgular: Kronik viral hepatitli 284 hastanın verileri incelenmiştir. Kronik hepatit B hastalarının dolaylı, hastane, tedavi, ve toplam maliyetleri inaktif hepatit B taşıyıcıları ve kronik hepatit C hastalarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. Komplikasyonlu hastaların hastane ve toplam maliyetleri kronik hepatit C hastalarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. Sirozlu hastaların hastane ve toplam maliyetleri sirozu olmayan hastalardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. Kombinasyon tedavisi alan hastaların dolaylı, hastane, tedavi ve toplam maliyetleri monoterapi alan hastalardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Kronik hepatitlerin topluma maliyetlerini azaltmak için korunma ve tarama programlarının geliştirilmesi gerekmektedir.

Keywords : Cost, chronic hepatitis B, chronic hepatitis C
Viewed : 2619
Downloaded : 8142