ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Respiratory Viruses and Atypical Agents in Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Diseases in İzmir District, Turkey
Filiz Güldaval 1, İlke Evciler 1, Güneş Şenol 2, Rıfat Özacar 3
1Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir
2Departments of Chest Diseases and Infection and Clinical Microbiology
3Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir
Pages : 306-311

Abstract

Objectives: Infections are the major causes of the acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (AE-COPD). The aim of the study was to detect the incidence of common respiratory viruses and atypical agents in hospitalized patients with AE-COPD.

Patients and Methods: A prospective study was conducted in tertiary regional thoracic center. Serum samples of 86 consecutive severe AE-COPD patients were studied by ELISA method for detection humoral response of respiratory syncytial virus (RSV), Mycoplasma pneumoniae, adenovirus, Chlamydia pneumonia and Legionella pneumophilia. Four-fold increase in antibody titers of double serum samples obtained at two- to four-week intervals for IgG or positive result for IgM were considered diagnostic for infection. The severity of COPD was interpreted by spirometry. Patients whose forced expiratory volume in one second (FEV1) was below 50% were evaluated as having severe COPD.

Results: Positive sera were detected in 55 patients (63.9%). The incidence of RSV, M. pneumoniae, adenovirus, C. pneumoniae and L. pneumophilia infections were found as 29%, 15%, 7%, 3%, and 2.5%, respectively. Combined infections were also detected.

Conclusion: The findings suggest that respiratory viral and atypical infections seem to have substantial frequency in acute exacerbations.

Turkish

Amaç: İnfeksiyonlar kronik obstrüktif akciğer hastalığının akut alevlenmesinin (KOAH-AA) başlıca nedenidir. Bu çalışmanın amacı, bölgemizde hastaneye yatırılan KOAH-AA hastalarında yaygın görülen solunumsal virus ve atipik etkenlerin insidansını belirlemektir.

Hastalar ve Yöntemler: Çalışma prospektif olarak üçüncü basamak bölgesel göğüs hastalıkları merkezinin mikrobiyoloji laboratuvarında yapıldı. Toplam 86 ardışık ağır KOAH-AA hastalarının serum örnekleri respiratuar sinsityal virüs (RSV), Mycoplasma pneumoniae, adenovirus, Chlamydia pneumoniae ve Legionella pneumophilia saptanması için ELISA yöntemi ile ticari serolojik kitler kullanılarak çalışıldı. İki ile dört hafta ara ile alınan çift serum örneğinde IgG titresinde en az dört misli artış veya pozitif IgM sonucu infeksiyon için tanısal olarak kabul edildi. KOAH ağırlığı spirometrik olarak değerlendirildi. Bir saniyedeki zorlu ekspriyum hacimleri %50'nin altında olan hastalar ağır KOAH olarak değerlendirildiler.

Bulgular: Elli beş hastada (%63.9) pozitif seroloji saptandı. RSV, M. pneumoniae, adenovirus, C. pneumonia ve L. pneumophilia infeksiyonları sıklığı sırasıyla %29, %15, %7, %3 ve %2.5 olarak bulundu. Ayrıca kombine infeksiyonlar da saptandı.

Sonuç: Bulgular viral ve atipik infeksiyonların akut ataklarda önemli bir sıklığı olduğunu düşündürmektedir.

Keywords : Respiratory syncytial virus; Mycoplasma pneumoniae; adenovirus; Chlamydia pneumoniae; Legionella pneumophilia; COPD
Viewed : 422
Downloaded : 118