ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Levosimendan in Asphyxia-Induced Cardiac Arrest Model
MURAT AKSUN 1, GÖKHAN İLHAN 2, BİLGİN EMRECAN 3
1Departments of Anesthesia and Reanimation, İzmir Atatürk Training and Research Hospital, İzmir
2Departments of Cardiovascular Surgery, İzmir Atatürk Training and Research Hospital, İzmir
3Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli
Pages : 105-108

Abstract

Objectives: We hypothesized in this study that levosimendan could be used as a single agent in asphyxiarelated cardiac arrest resuscitation in experimental rabbit model.

Patients and Methods: Fourteen New Zealand white rabbits were intubated with 3F intubation tube. Pancuronium bromide (0.2 mg/kg) was administered intravenously. The lungs were ventilated with tidal volume 8 ml/kg, frequency 38 /min; PEEP 1 cmH2O, FiO2 0.21. Cardiopulmonary resuscitation (CPR) was carried out after four minutes of cardiac arrest. Animals were randomized to either control or levosimendan groups. Baseline arterial blood gases, heart rates, systolic and diastolic arterial pressures, and post-resuscitation heart rates, systolic and diastolic arterial pressures, blood gas analysis and troponin I levels after 30 minutes of return of spontaneous circulation were recorded.

Results: Baseline data was similar in the groups. There were five animals which responded to CPR in both groups. Blood gas analysis, heart rates in the 30th minute and CPR times of the animals were similar in the groups. Blood pressures were significantly higher in levosimendan- treated group (p<0.05). Myocardial injury demonstrated by troponin I levels was similar in the groups.

Conclusion: Levosimendan alone may not be used as a resuscitation agent in asphyxia-induced cardiac arrest, but it has positive effects on maintenance of arterial pressures.

Turkish

Amaç: Bu çalışmada asfiksiye bağlı oluşan kardiyak arrestin deneysel tavşan modelinde resüsitasyonunda levosimendanın tek başına kullanılabileceği hipotezi öne sürülmüştür.

Hastalar ve Yöntemler: On dört Yeni Zelanda türü beyaz tavşan 3F entübasyon tüpüyle entübe edildi. İntravenöz pankuronyum bromid (0.2 mg/kg) uygulandı. Akciğerler tidal volüm 8 ml/kg, frekans 38 /min; PEEP 1 cmH2O, FiO2 0.21 ile ventile edildi. Dört dakikalık kardiyak arresti takiben kardiyopulmoner resüsitasyona (KPR) başlandı. Hayvanlar kontrol ve levosimendan tedavi gruplarına randomize edildi. Arteriyel kan gazı, kalp hızı, sistolik ve diyastolik kan basınçları ve resüsitasyon sonrası spontan dolaşımın dönmesinden 30 dakika sonrası kalp hızı, sistolik ve diyastolik kan basınçları, arteriyel kan gazı ve troponin I düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Baz değerler gruplarda benzerdi. Her iki grupta resüsitasyona cevap veren beş hayvan vardı. Arteriyel kan gazları, kalp hızları ve KPR süreleri iki grupta benzerdi. Kan basınçları levosimendan tedavisi uygulanan grupta belirgin olarak fazlaydı (p<0.05). Troponin I ile gösterilen miyokardiyal hasar her iki grupta benzerdi.

Sonuç: Levosimendan asfiksiye bağlı oluşan kardiyak arrestin resüsitasyonunda tek başına kullanılamaz, ancak arteriyel basınçların idamesinde olumlu etkileri mevcuttur.

Keywords : Asphyxia; cardiac arrest; cardiopulmonary resuscitation; levosimendan
Viewed : 2782
Downloaded : 784