ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

The Assessment of Sexual Knowledge, Marital Characteristics, Sexual Function and Satisfaction in Women with Lifelong Vaginismus
SULTAN DOĞAN 1, GAMZE VAROL SARAÇOĞLU 2
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Tekirdağ
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tekirdağ
Pages : 151-158

Abstract

Objectives: The aim of this study is to compare the sexual history traits, marital characteristics, sexual function and satisfaction level in women with and without vaginismus.

Patients and Methods: The study included 36 female patients with lifelong vaginismus who presented at the psychiatry department and 36 control subjects without vaginismus or painful sexual activity. All 72 subjects were evaluated by a structured questionnaire. The questionnaire was developed by researchers for assessing sexually dysfunctional patients and included detailed questions with regard to socio-demoghraphic variables, general medical and sexual history. All participant also received the Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS).

Results: Women with vaginismus more frequently reported a history of arranged marriage, partners' sexual dysfunction, lack of sexual knowledge, less premarital sexual experience, lower levels of sexual functioning and satisfaction (p<0.05). Interestingly, frequency of weekly sexual activity (intercourse or attempted intercourse) comparisons revealed that the vaginismus group reported more attempts.

Conclusion: Several variables including partners' sexual dysfunction are associated with lifelong vaginismus. These patients tend to overcome this problem by increasing the frequency of intercourse attempt.

Turkish

Amaç: Bu çalışmanın amacı vajinismusu olan ve olmayan kadınlarda cinsel öykü, evlilik özellikleri, cinsel işlev ve doyum düzeyini karşılaştırmaktır.

Hastalar ve Yöntemler: Çalışma psikiyatri bölümüne başvuran ve yaşam boyu vajinismus tanısı alan 36 kadın hasta ve vajinismusu ve ağrılı cinsel aktivite öyküsü olmayan 36 kişilik kontrol grubunu içermektedir. Toplam 72 katılımcı yapılandırılmış bir soru formu ile değerlendirilmiştir. Bu form araştırmacılar tarafından cinsel sorunu olan hastaları değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır ve sosyodemografik verileri, tıbbi ve cinsel öyküyü ayrıntılı olarak sorgulayan soruları içermektedir. Bütün katılımcılar ayrıca Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ) ile de değerlendirilmiştir.

Bulgular: Vajinismuslu kadınlar daha fazla görücü usulü evlenme, cinsel bilgi yetersizliği, eşlerinde cinsel işlev bozukluğu, evlilik öncesi cinsel deneyimsizlik, cinsel işlevsellik sorunları ve cinsel doyumda azalma bildirmişlerdir (p<0.05). İlginç olarak, haftalık cinsel aktivite girişimi sayısı açısından yapılan karşılaştırma, vajinismuslu grubun anlamlı olarak daha fazla cinsel ilişki girişiminde bulunduğunu ortaya çıkarmıştır.

Sonuç: Eşte cinsel işlev bozukluğu varlığı dahil olmak üzere pek çok değişken yaşam boyu vajinismusla ilişkilidir. Hastalar cinsel birleşme girişimi sayısını artırarak vajinismus sorununun üstesinden gelme eğilimindedir.

Keywords : Vaginismus; sexual knowledge; sexual function; sexual satisfaction
Viewed : 433
Downloaded : 215